ef ((̵̵́ ̆͒͟ ̩̭̊ ̆͒)̵̵̀)  2019.3.16 21:54    0

#! ./perl; use Ise::Nagisa::Narihira; unless (defined($Sakura)){$Emotion{Spring} = ();}